کاشت موی طبیعی در اصفهان
کاشت مو اولین بار درسال 1939 توسط پزشک ژاپنی آقای دکتر Dr.Okuda مطرح و سپس درسال 1959 توسط پزشک آلمانی Dr.Orentreich عملی گردید. درسالهایی که گذشت تجارب و روش های متعددی موردآزمایش قرارگرفت و درنهایت امروزه با بهرگیری از تکنولوژی جدید از دسته های...